Čtenářská beseda, divadelní spolek Tyl, Sokol a další ...

Čtenářská beseda Vrcha-Kacanovy
 
Byl to první spolek, který byl v obci založen. Stalo se tak 1. července 1888 na ustavující valné hromadě. Tento vzdělávací spolek vznikl díky iniciativě řídícího učitele Josefa Václavce. Občané přičiněním Františka Jiroše věnovali k tomuto účelu z dispozičního fondu honebního 50 zlatých.
První výbor pracoval ve složení:
předseda – František Jiroš, Vrcha č. p. 3
jednatel – Josef Václavec, učitel
pokladník – Jan Lamač, Kacanovy č. p. 16
knihovník – Karel Mlejnek, Vrcha č. p. 12
člen výboru – František Marek, Kacanovy 15
člen výboru – Josef Šťastný, Kacanovy 18
člen výboru – František Kozák, Kacanovy
člen výboru – Václav Kněbort, Vrcha
V době založení měl spolek 27 činných členů a 102 svazků knih, které se půjčovaly v bytě K. Mlejnka. Spolková místnost byla v hostinci u Trosberků a od roku 1907 v penzionu. Členové nosili čamary a spolkové odznaky. Spolek mimo pravidelné schůze pořádal poučné přednášky, půjčoval knihy a časopisy. Odebíraly se tyto časopisy: Libuše, Matice lidu, Stráž severu, Humoristické listy (Národní listy, Šípy, Vyšehrad dával zdarma Fr. Jiroš). V roce 1894 měl spolek již 50 členů. Pátého července 1903 byla uspořádána oslava upálení mistra Jana Husa. Byla zapálena hranice na Kamenci a vypáleno 30 ran z hmoždíře. V roce 1907 byl změněn název spolku na Čtenářsko-hospodářskou besedu Vrcha-Kacanovy. V roce 1909 si spolek pořídil secí stroj, který mohli používat pouze členové za poplatek 1 K za 100 kg obilí. V době světové války činnost spolku ochabla a byla obnovena v roce 1919. V roce 1922 měl spolek 28 členů a 516 svazků knih. Poslední zmínka o činnosti je z roku 1950-půjčují se spolkové stroje (sečka na obilí, řepu, jetel). Předsedou spolku Josef Egert z č. p. 10, příspěvky se nevybírají a spolek má 35 členů. Knihy z besední knihovny předány zdarma veřejné knihovně.
V roce 1953 byla založena Osvětová beseda jako pokračovatel Čtenářsko-hospodářské besedy. Součástí se stává i ochotnický spolek Tyl. Jednou až dvakrát ročně jsou pořádány vlastivědné zájezdy, pořádají se různé poučné přednášky. V roce 1957 se začínají promítat filmy (putovní kino z Liberce). Od roku 1958 je v provozu kino v hostinci u Havelků, pravidelně se promítalo až do roku 1964 průměrně 30 filmů ročně za velké účasti občanů, poté již jen občas. V letech 1959 – 1962 probíhaly besedy u televize ve škole. Byly pořádány zeměpisné, vlastivědné, zemědělské, zdravotnické přednášky. Postupně činnost Osvětové besedy ochabuje, v roce 1967 již nevyvíjí žádnou činnost.

Spolek divadelních ochotníků Tyl
 
Zásluhou učitele Vocáska se hrálo divadlo v naší obci již 7. září 1879, byla to činohra „Město a vesnice“, která byla sehrána na soukromém jevišti Fr. Jiroše.
Další pokus učinil učitel Josef Václavec, když založil kroužek ochotníků. Dvacátého sedmého května 1888 sehráli hru „Který je ten pravý“. Při příležitosti založení Čtenářské besedy sehráli hru „On něco ví“. Kroužek se stal součástí nově založeného spolku. Sehráli další hry, které byly pro nezájem občanů prodělečné, proto činnost v roce 1889 ustala.
Teprve z jara roku 1894 se sešli někteří občané u Jana Lamače z Kacanov č. p. 16 a založili spolek divadelních ochotníků „Tyl“.Povolení k provozování divadlení hry pro pana Lamače z 5. února 1895 Prvním předsedou se stal Jan Lamač, místopředsedou M. Vocásek z Vrchů, jednatelem a pokladníkem Fr. Lamač č. p. 16. Toto vedení se čile chopilo své práce. K prvnímu představení si zapůjčili jeviště od ochotníků z Modřišic, neboť staré bylo v roce 1892 prodáno. Byla hrána veselohra „Omylové světem vládnou“ a jednoaktovka „Tři ženichové“. Ochotníci, kteří své hry hráli na vypůjčených jevištích, se rozhodli pořídit si vlastní jeviště. Dobrovolnými sbírkami a výtěžkem z provozovaných her se podařilo postavit v roce 1911 vlastní jeviště. V těchto letech se hrálo 7 – 8 představení za rok.V roce 1914 byl dluh váznoucí na tomto jevišti zaplacen. Ani v době první světové války činnost spolku neochabla. Hrály se hry, které pomáhaly burcovat k vlastenectví. Výtěžek z těchto divadelních představení byl věnován z části k humanitárním účelům (místním vdovám, Čs. srdci, Jedličkovu ústavu), ale hlavně k pořízení učebních pomůcek a potřeb místní škole(pro školu bylo zakoupeno Alšovo loutkové divadlo). Hry byly voleny různě. Jednak rázu lehčího, ale také dosti výpravných a literárně cenných (Strakonický dudák, Maryša, Noc na Karlštejně a mnoho dalších).
V roce 1922 bylo spolkem zřízeno nové jeviště v penzionu nákladem 1900 korun.
Mezi světovými válkami hráli ochotníci v průměru 5 – 6 představení ročně, počet členů se pohyboval kolem třiceti. V roce 1928 bylo na jeviště a sál instalováno elektrické osvětlení. V roce 1948 byl inventář jeviště doplněn o rozhlasové zařízení pro reprodukci hudby a slova. V roce 1951 se spolek stává součástí JZD. Od roku 1953 součástí Osvětové besedy.
Přišla však doba, kdy začala směnnost v zaměstnání. Divadelní představení Kuba a loupežníci v roce 1957Mnoho lidí začalo chodit na odpolední směny, proto bylo obtížné nacvičovat divadelní hry. Dále také televizní vysílání bránilo této činnosti, neboť pro mnoho občanů bylo pohodlnější sedět doma u televize. Naši ochotníci hráli za velmi obtížných podmínek, ale měli upřímnou radost, že se jejich hry, s jejichž hrdiny prožívali dobré i zlé, líbily návštěvníkům, kteří do Kacanov přicházeli ze širokého okolí. Ještě v roce 1963 sehráli ochotníci pohostinsky na Podháji hru „Selská láska“. Později byla činnost spolku omezena.Co to bylo obětavosti prostých lidí, kteří věnovali této ušlechtilé zábavě všechen svůj volný čas! Vzpomeňme na ty, jež jsou ještě mezi námi, jako je Johana Nigrínová, Břetislav Brouček a další.
V listopadu 1967 byli pozváni k hostování turnovští ochotníci, kteří sehráli hru „Naše drahé děti“. Po skončení představení vypukl od špatného komína požár, který zničil střechu a půdu nad jevištěm. Díky včasnému a obětavému zásahu místních požárníků neshořel celý kulturní dům a s ním i zařízení jeviště. Škody způsobené požárem byly postupně odstraněny, ale k obnově divadelní činnosti již nedošlo.

Sokol
 
Tělocvičná jednota Sokol byla v Kacanovech založena usnesením ustavující valné hromady 30. 5. 1920. Koncem roku 1920 měla již 88 členů. Prvním starostou byl zvolen Jan Mlejnek, místostarostou Václav Kozák, vzdělávatelem řídící učitel Kamil Zahajský, správcem spolkového jmění Josef Šefl, náčelníkem Břetislav Šefl, náčelnicí Božena Pažoutová. Již v roce 1921 se sokolové zúčastnili župního sletu v Liberci. V roce 1924 byl částečně přestavěn sál u Trosberků sloužící jako sokolovna. Při této příležitosti bylo přestavěno i spolkové jeviště. V roce 1927 se naši cvičenci zúčastnili župního sletu v Mladé Boleslavi. Na pozemku starosty obce Josefa Broučka byl v roce 1936 pořádán okrskový slet, kde bylo přítomno mnoho lidí ze širokého okolí.
Sokolové v roce 1923V letech 1939 – 1945 byla činnost spolku silně potlačována. Naši cvičenci se zúčastnili i župního sletu v Turnově roku 1948. Téhož roku se konal i 11. všesokolský slet v Praze, kterého se zúčastnilo 10 našich sokolů. Od založení (jednoty) sokolové pravidelně pořádali oslavy významných výročí našeho státu a pravidelně probíhalo i cvičení. Ještě po roce 1950 byly pořádány sokolské dny tělovýchovy, ale v roce 1955 činnost upadá. Tento útlum, kdy se vyvíjela minimální činnost trval až do roku 1967. V tomto roce se začalo budovat koupaliště a sokolové se v hojné míře zapojili do výstavby. V roce 1969 byl do čela Sokola zvolen Antonín Horský a od té doby se začala činnost rozvíjet. Členové se začali zúčastňovat fotbalových turnajů podnikových jedenáctek i turnajů v malé kopané. V roce 1970 byl uspořádán první ročník dálkového pochodu Kacanovy-Harrachov tzv. Harrachovská padesátka. Tento pochod byl pořádán po dobu 6 let, ale vzhledem k narůstajícímu silničnímu provozu jsme byli nuceni od tohoto pochodu ustoupit. Místo toho je pořádán dálkový turistický pochod „Českým rájem podzimem s kacanovským Sokolem“, kterého se pravidelně zúčastňuje kolem 200 turistů. Letos se připravuje již 27. ročník.
Mimo toho pořádají sokolové únorový turnaj dvoučlenných družstev ve stolním tenise „O kacanovský pohár“ letos již po třicáté. Turnaje se zúčastňuje v průměru 15 – 20 družstev z širokého okolí.
Již 20 let pořádají sokolové o letních prázdninách týdenní poznávací zájezdy po České i Slovenské republice.
Pálení čarodějnic poslední dubnový den za účasti obyvatel Kacanov i širokého okolí, které je zpestřeno velikým ohňostrojem, se stalo samozřejmostí.
V roce 1995 několik mladých nadšenců z Kacanov a blízkého okolí založilo fotbalový klub, který nese název FC Kacanovy. Klubové barvy jsou modrá a bílá. První zkušenosti získávali na turnajích v okolních obcích. V dalším roce se zúčastnili baráže o účast v městské lize v malé kopané v Turnově, ale nepostoupili. V roce 1997 se hráčům podařilo zvítězit na prvním turnaji v Ploukonicích. V roce 1998 se stali účastníky městské ligy. Museli si pořídit nové dresy; finančně vypomohly Sokol, SDH i Obecní úřad Kacanovy.
V témže roce byl v Kacanovech uspořádán první ročník turnaje o Kacanovský pohár. V dalších letech výkonnost hráčů stoupala, vyhrávali další turnaje a v turnovské lize stoupali stále na vyšší příčky. V posledním ročníku skončili na výborném čtvrtém místě, Josef Antoň se stal nejlepším střelcem.
Je třeba si přát, aby forma hráčům stoupala a elán a zápal vydržely do dalších let.
K 1. 1. 2004 je počet členů Sokola čtyřicet dva.
Výbor pracuje v tomto složení:  starosta: Ladislav Brodský
                                              jednatel: Jan Brouček
                                              pokladník: Václav Třešňák ml.
                                              člen výboru: ing. Jaroslav Egert
                                              člen výboru: Pavel Chalmovianský

Československý svaz Červeného kříže
 
V roce 1949 byla v obci založena organizace Červeného kříže, zakládajících členů bylo 12. Hlavní činností bylo pořádání lékařských přednášek, promítání zdravotnických filmů. V roce 1962 činnost ustala a byla obnovena v roce 1977. Hlavní činností byly opět zdravotnické přednášky. V roce 1985 byla organizace zrušena.

Sbor pro občanské záležitosti
 
Od podzimu 1977 začal pracovat v naší obci SPOZ. Začátky činnosti byly nesmělé, ale postupně si velkou oblibu získaly besedy s důchodci, které se pro velký zájem pravidelně opakovaly. Minimálně jedenkrát ročně probíhala slavnost vítání občánků v budově MNV. Další náplní činnosti bylo blahopřání našim občanům při příležitosti životních jubileí. Po roce 1989 organizace zanikla, byla nahrazena sociálním výborem.

Sbor dobrovolných hasičů
 
Sbor dobrovolných hasičů v Kacanovech byl založen v roce 1923. Šestého ledna 1923 se konala valná hromada poplatnictva, na které promluvil župní velitel V. Větvička z Příšovic o významu a účelu hasičstva. Na druhého února byla svolána ustavující schůze, starostou byl zvolen V. Vejrostek a velitelem Karel Vimr. Celkem se přihlásilo 64 občanů. V následujícím roce byla zakoupena ruční čtyřkolová stříkačka od sboru ze Svijan za 4950 Kč. Tato stříkačka byla umístěna v kolně penzionu, neboť ještě nebyla postavena hasičská zbrojnice. Ta se začala stavět v roce 1925 na obecním pozemku. Za zbytek zemské subvence ve výši osmi tisíc korun byla zakoupena berlovka a padesát metrů hadic. Do roku 1931 bylo sboru na zemských subvencích vyplaceno 11600 Kč. V roce 1933 uspořádal sbor okrskové cvičení, při této příležitosti byla veřejnosti předána nádrž na vodu, postavená nákladem 2074 Kč, poblíž domku č. p. 78. Po ukončení cvičení se konal koncert a večer taneční zábava v penzionu. V roce 1937 byl postaven věšák na hadice. V této době měl sbor 81 členů. Župního sjezdu na Frýdštejně v roce 1939 se zúčastnilo 19 členů. V témže roce došlo k demolici původní zbrojnice a byla postavena nová, větší proti hostinci u Trosberků. Dle nařízení z roku 1942 přebírá obec veškerý hasičský majetek a sbor do svého vedení. Jsou nařízeny hasičské polní hlídky. V tomtéž roce byla konečně zakoupena motorová stříkačka od firmy „Mára“ z Poděbrad, která byla účinným pomocníkem při zdolávání požárů a sloužila až do roku 1963, kdy sbor dostal novou, výkonnější stříkačku DS-16. Za dobrou práci v požární ochraně byl sboru v roce 1960 přidělen starší automobil, který sloužil 7 let. Díky pochopení MNV bylo zakoupeno novější vozidlo „Praga RN“, které sbor využíval až do roku 1978, kdy byl pořízen automobil „Tatra 805“. Jelikož vozidlo bylo vyšší, došlo k přístavbě požární zbrojnice pro tento automobil. V roce 1981 byla sboru přidělena okresní inspekcí požární ochrany v Semilech nová moderní výkonná stříkačka DS-12, která slouží dodnes.
V roce 1962 byl při sboru ustavoven kroužek mladých požárníků. Po usilovné práci se již v roce 1963 mladí probojovali do krajské soutěže mladých požárníků, kde se umístili v početné konkurenci na pěkném 4. místě. Od této doby se traduje dobrá práce s mládeží. Za tuto dlouhou dobu práce s mládeží bylo vychováno mnoho schopných funkcionářů.
První hasičská zbrojnice v roce 1925Od roku 1980 jsou mladí požárníci zapojeni do hry “Plamen”, které se zúčastňují nepřetržitě doposud. Díky obětavé práci nejprve paní Třešňákové a nyní paní Karáskové. V roce 1984 se mladí požárníci zúčastnili v Praze vyhodnocení nejlepších kolektivů a ministrem vnitra jim bylo předáno čestné uznání a peněžitá odměna. V současné době je v majetku sboru požární vozidlo “Robur”.
Hasiči pořádají v obci pravidelně každý rok posvícenskou zábavu, hasičský ples a tajný výlet.
V současné době má SDH v Kacanovech 60 členů.
V roce 2004 pracoval výbor SDH ve složení: 
                                           starosta: Zdeněk Skála
                                                                                  místostarosta: Oldřich Loutchan
                                                                                  velitel: Oldřich Karásek
                                                                                  strojník: Josef Pacholík
                                                                                  jednatel: Jiřina Brodská
                                                                                  pokladník: Miroslav Nožička
                                                                                  práce s mládeží: Marie Karásková  


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

Neoficiální stránky obce Kacanovy - kacanovy.cz