Situace

Podélný řez odtokem

Příčný řez uložením odtoku

Řez vsakovacím objektem

Vzdálenosti lesních pozemků

Technická zpráva

Novostavba rodinného domu na parcele č. 146/3, Kacanovy D2.1 – Likvidace splaškových vod

Zpracoval: Eva Černá ÚR + SP 12.2017
 
Stránka 1
1. ÚVOD ........................................................................................................................................................ 2
1.1. ÚDAJE O STAVBĚ 2
1.2. ÚDAJE O ŽADATELI 2
1.3. ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE 2
1.4. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 2
1.5. STÁVAJÍCÍ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA 3
2. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ........................................................................................................................... 3
2.1. POPIS ZAŘÍZENÍ 3
2.2. DÉLKY JEDNOTLIVÝCH ÚSEKŮ 4
2.3. PROVÁDĚNÍ PŘEPADU Z FILTRU 4
2.4. SLOŽENÍ ODPADNÍCH VOD 4
3. HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY ........................................................................................................ 5
4. ZÁVĚR ...................................................................................................................................................... 6
Novostavba rodinného domu na parcele č. 146/3, Kacanovy D2.1 – Likvidace splaškových vod
Zpracoval: Eva Černá ÚR + SP 12.2017
 
Stránka 2
1. Úvod
Záměrem investora je vybudovat na pozemku sestavu septiku a zemního filtru pro likvidaci
splaškových vod pro nový rodinný dům na p.č. 146/3, k.ú. Kacanovy. Předpokládá se, že rodinný
dům bude využíván k rekreaci.
Předčištěné odpadní vody budou zaústěny do štěrkového zasakovacího objektu na
p.č. 157/1, k.ú. Kacanovy.
Dokumentace je zpracována v rozsahu projektu pro územní rozhodnutí a stavební povolení.
 
1.1. Údaje o stavbě
Název stavby: Novostavba rodinného domu na parcele č. 146/3, Kacanovy
Místo stavby: k.ú. Kacanovy, p.č. 146/3
Dokumentace: PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ
Charakter stavby: D2.1 – Likvidace splaškových vod
Datum: 12.2017
 
1.2. Údaje o žadateli
Investor: Michal Konvička
Víta Nejedlého 1547/3
130 00 Praha 3 - Žižkov
 
1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace
Vypracoval: Ing. Petr Koldovský
Projektování a inženýrská činnost
Sportovní 1543, 511 01 Turnov
tel: 737 915 705, petr.koldovsky@pvkprojekt.cz
IČO: 760 54 454
Zodp. projektant: Ing. Petr Koldovský – ČKAIT: 0501238, IE01,TV02
 
1.4. Seznam vstupních podkladů
1) Požadavky investora
2) Katastrální mapy dotčeného území – měřítko 1:1000
3) platné ČSN a TNV
4) Vyjádření jednotlivých správců sítí
5) Hydrogeologický posudek na likvidaci splaškových vod – Wastech a.s. – 11/2017
Novostavba rodinného domu na parcele č. 146/3, Kacanovy D2.1 – Likvidace splaškových vod
Zpracoval: Eva Černá ÚR + SP 12.2017
 
Stránka 3
1.5. Stávající ochranná a bezpečnostní pásma
Zájmové území se nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vody (CHOPAV)
Severočeská křída.
Lokalita se nenachází v žádném platně vyhlášeném pásmu ochrany zdroje pitné vody
hromadného zásobování.
Prostor pro zasakování odpadních vod je navržen v jižním cípu pozemku p.č. 157/1.
Směr proudění podzemní vody je předpokládán směrem k ZJZ do údolí vodoteče
Kacanovského potoka. Možný ovlivnitelný prostor je ve výseči směru JZ-ZSZ. V tomto směru se
nenachází žádná studna. Nejbližší studna leží kolmo na směr hydraulického spádu od místa zásaku
ve vzdálenosti 35 m od okraje prostoru pro umístění plánovaného zásaku a její ovlivnění není
pravděpodobné.
.
2. Technické řešení
Bude osazen samonosný septik SAM K2 – Bazénplast Bělá a zemní filtr ZBF2 – A– Bazénplast Bělá + odvětrání. Zařízení budou uložena na betonovou základovou desku tl. 150 mm,
vyztuženou armovací sítí (případně dle výrobce). Do septiku bude napojena domovní splašková kanalizace z rodinného domu potrubím PVC Ø 160 mm, sklon min. 2%.
Ze septiku budou předčištěné odpadní vody svedeny do zemního filtru a zaústěny přepadem potrubí PVC Ø 110 mm, sklon min. 1% do štěrkového vsakovacího objektu o rozměrech 6,0 x 1,0
x hl. 0,7 m – hloubka výkopu 1,5 m. Rovnoměrná distribuce předčištěných vod bude zajištěna perforovaným potrubím. Vsak bude opatřen na horní straně geotextílií, zabraňující vnikání nečistot
do prostoru vsaku. Sklon dna vsaku optimálně 0 – 1%. V prostoru vsaku bude umístěna kontrolní šachta, která bude sloužit pro kontrolu funkčnosti vsaku a také pro jeho odvětrání.
V případě neočekávaného výskytu spodní vody je nutné postupovat dle pokynů výrobce (septik a filtr obetonovat). Odběr vzorků bude umožněn z kontrolní šachty osazené za filtrem.
Předpokládaná aktivní zasakovací plocha je dle HG posouzení minimálně 4,0 m2. Aktivní vsakovací plocha představuje plochu štěrkového lože pod drenážním potrubím.

2.1. Popis zařízení
Popis zařízení:
Nádrž septiku je rozdělena dvěma vestavnými přepážkami a tím se z ní stává tříkomorový
septik. Předčištění v septiku funguje tak, že se v první komoře hromadí usazenina a organické
sloučeniny obsažené v usazeninách. V dalších komorách se tyto usazeniny rozkládají díky procesu
vyhnívání. Z tohoto prvotního předčištění se odpadní voda přivádí odtokovým potrubím
k následnému dočištění.
Ze septiku se odpadní voda přivádí vtokovým potrubím do nádrže filtru, kde je
perforovaným potrubím rozvedena po celé ploše filtru. Odsud voda samovolně protéká přes
filtrační náplň na dno filtru, kde je umístěna sběrná drenáž, která vyčištěnou vodu odvádí do
odtokového potrubí a odsud ven z filtru.
Výsledkem je, že zcela vyčištěná voda je odváděna odpadním potrubím buď do potoka
nebo do vsakovací studny, trativodu apod.
Filtry jsou konstruovány jako samonosné nádrže, které instalujeme na pískové lože a
obsypáváme pouze štěrkem či zeminou. Filtr pracuje na čistě biologické bázi. Zemní filtry
nevyžadují žádnou údržbu. Filtrační náplň je nutné po jejím případném zanesení vyměnit.
Novostavba rodinného domu na parcele č. 146/3, Kacanovy D2.1 – Likvidace splaškových vod
Zpracoval: Eva Černá ÚR + SP 12.2017
 
Stránka 4
2.2. Délky jednotlivých úseků
Septik kruhový SAM K2 – Bazénplast Bělá 1 ks
Zemní filtr ZBF2 – A – Bazénplast Bělá 1 ks
Domovní kanalizace PVC Ø 160 mm 13,5 m
Přepad z filtru PVC Ø 110 mm 3,0 m
Perforované potrubí PVC Ø 110 mm 6,0 m
Štěrk 4,2 m3
Kontrolní šachta DN 400, plastová 3 ks
 
2.3. Provádění přepadu z filtru
Přepad bude proveden z trub PVC ø110, spád min. 1,0 %, spojovaných hrdlovými spoji dle ČSN 75 6909. Potrubí bude vloženo do výkopu hloubeného strojně. Výkop bude cca 1,0 m hluboký, šířka
výkopu 0,8 m (v případě výskytu spodní vody potrubí obetonovat, případně použít potrubí betonové nebo kameninové). Dno výkopu musí být vykopáno v souladu s předepsanými spády a sklony. Trubky musí být položeny na 15 cm vysoké, dobře upravené, stlačené násypné vrstvě z materiálu bez kamenů (písku) tak, aby uložení bylo stejnoměrné. Potrubí je postupně obsypáváno materiálem neobsahující kameny (např. tříděným pískem) až do výše vrstvy zeminy max. 30 cm. Poté je obsypový materiál pečlivě ručně upěchován mezi stěnou výkopu a trubkou. Strojové upěchování je přípustné od výše 30 cm nad vrcholem trubek. Trubky mohou být zkráceny jemnou pilkou pravoúhlým řezem a vnější hrana trubky musí být zabroušena pilníkem, úhel zabroušení činí přibližně 15°. Spojování trubek a tvarovek se provádí za pomocí hrdla s těsnícím kroužkem. Před nasunutím trubky do hrdla se vyčistí vnitřní plocha hrdla a konec nasouvané trubky nebo tvarovky, poté se natře nasunovaný konec trubky či tvarovky mazivem (nepoužívat tuky a oleje) a lehkým otáčením hrdla se zasune až po označené místo. Takto docílíme spojení jištěné proti podtlaku a přetlaku, která nám dává zároveň záruku, že se trubka při případných změnách teplot v hrdle roztáhne odpovídajícím způsobem. Není přípustné žádné lepení, zalití nebo zatmelení hrdel. Při teplotách pod 0°C se doporučuje předcházet silnému namáhání. Před zasypáním bude provedena zkouška těsnosti, kanalizace bude převzata technickým dozorem investora.
 
2.4. Složení odpadních vod
Z rodinného domu jsou produkovány odpadní splaškové vody komunálního typu. Do kanalizace nebudou vylévány látky, které obecně nepatří do kanalizace, např. radioaktivní, infekční látky, hořlavé a výbušné látky, dusivé nebo otravné směsi, pesticidy, jedy a žíraviny, ropa a ropné látky, anorganické látky (guma, plasty, ředidla apod.). Dále je v zájmu správné funkčnosti zařízení vyvarovat se vypouštění látek desinfekčních a bakteriocidních (SAVO, apod.), potravinových odpadků z kuchyně, a tuků a olejů. Do kuchyně v žádném případě nelze osadit drtič domovního odpadu.
Podrobné pokyny k vypouštěným látkám lze najít v příloze (případně od výrobce při
předání výrobku). Novostavba rodinného domu na parcele č. 146/3, Kacanovy D2.1 – Likvidace splaškových vod
Zpracoval: Eva Černá ÚR + SP 12.2017
 
Stránka 5
3. Hydrotechnické výpočty
Výpočet množství splaškových vod
dle směrných čísel roční potřeby vody dle Vyhlášky č.48/2014 Sb.
Stanovaní koeficientů denní a hodinové nerovnoměrnosti
Celkový počet obyvatel sídla 218 kd = 1,5
Počet připojených obyvatel 30 kh = 7,2
den ní [hod/den]
roční [dnů/rok]
směrný denní [l/(MJ .den)]
průměrný denní průtok Qp [m3/den]
průměrný roční průtok Qr [m3/rok]
maximální denní průtok Qmax,d [m3/den]
max. měsíční průtok Qmax.h [m3/měsíc]
max. hodinový průtok Qmax.h [m3/hod]
 
Rekreační objekt obyvatel 4 218 180 71 0,284 51 0,43 8,52 0,01
Celkem 4 0,284 51 0,43 8,52 0,01
Maximální průtok potrubím 0,6 l/s
BSK5 845,1 mg/l
CHSKCR 1690,1 mg/l
NL 774,6 mg/l
N-NH4 154,9 mg/l
Uváděná
účinost
Uváděná
účinost
BSK5 25% 633,80 mg/l 95% 31,69 mg/l 1,620 kg/rok
CHSKCR 25% 1267,61 mg/l 90% 126,76 mg/l 6,480 kg/rok
NL 55% 348,59 mg/l 95% 17,43 mg/l 0,891 kg/rok
N-NH4 mg/l
Porovnání hodnot
BSK5 mg/l 40,00 mg/l
CHSKCR mg/l 150,00 mg/l
NL mg/l 30,00 mg/l
N-NH4 mg/l 20,00 mg/l
11 g/EO za den
Výpočtové znečištění na nátoku
Septik Zemní filtr
Výpočtové znečištění na odtoku
SPLNĚ NO
Roční množství
vypouštěného
znečištění
120 g/EO za den
55 g/EO za den
objekt / provoz
denní a roční provoz množství splaškových vod [m3]
MJ počet MJ
60 g/EO za den
Ukazatele a emisní standardy mikrobioplogického znečištění pro odpadní vody vypouštěné z jednotlivých staveb pro
bydlení a rodinou rekreaci a z jednotlivých staveb poskytujícíc h ubytovací služby
31,69
Výpočtové množství Vyhodnocení
SPLNĚ NO
154,9 PŘIPOUŠTÍ SE
154,93 PŘIPOUŠTÍ SE
126,76
17,43
Stavby pro trvalé bydlení a rodinou rekreaci do 10 EO
SPLNĚ NO
Povolené množství
Povolené množství (KTJ/100 ml)
Escherichia coli
150 100
Enterokoky
Uvedené hodnoty jsou samozřejmě orientační a jsou závislé na mnoha faktorech, zejména pak na způsobu
provozování uživatelem. Uvedené hodnoty splňují požadované hodnoty dle NV č. 57/2016 Sb.
Z
Pozn: sestava septiku s filtrem nazaručuje splanění těchto koncentrací. Pro rekreační objekty se tato podmínka
nevyžaduje.
Novostavba rodinného domu na parcele č. 146/3, Kacanovy D2.1 – Likvidace splaškových vod
Zpracoval: Eva Černá ÚR + SP 12.2017
Stránka 6
4. Závěr
Projekt je zpracován v rozsahu projektu pro územní rozhodnutí a stavební povolení. Projekt
předpokládá, že provádění se bude řídit platnými předpisy a technickými předpisy výrobců
jednotlivých materiálů. Stavba bude realizována autorizovanou prováděcí firmou. Všechny použité
materiály jsou schváleny k použití v ČR pro daný účel, popř. na ně bylo vydáno prohlášení o shodě.
Certifikáty, popř. prohlášení o shodě je nutné předložit ke kolaudaci objektu – zajistí dodavatel
části.
Při výkopových pracích je nutné brát ohled na ostatní sítě. Při kladení venkovních vedení je
nutné dodržet minimální odstupové vzdálenosti při křížení a souběhu sítí dle ČSN 73 6005.
Všechny sítě budou opatřeny příslušnými ochrannými fóliemi. Před započetím výkopových prací je
nutné vytyčit ostatní sítě. Výkopové práce v ochranných pásmech jednotlivých sítí lze provádět jen
se souhlasem správců sítí.
V případě zásahu do komunikace bude před započetím (min. 15 dní předem) výkopových
prací zažádáno o povolení vstupu do místní komunikace u příslušného silničního správního úřadu.
Při křížení s ostatními sítěmi je nutná kontrola a převzetí „křížení“ příslušným správcem sítě.
Při zjištění odlišných skutečností v rámci provádění si projektant vyhrazuje právo na
konzultaci na stavbě.
Před zakrytím ležaté splaškové kanalizace bude provedena zkouška těsnosti. O zkouškách a
desinfekci budou zpracovány protokoly, které je nutné předložit při závěrečné kontrolní prohlídce
stavby.
Použité normy a související předpisy
České technické normy:
ČSN 73 60 05 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
ČSN 73 61 33 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací
ČSN 75 61 01 Stokové sítě a kanalizační přípojky
ČSN 01 34 63 Výkresy kanalizace
ČSN 75 69 09 Zkoušení vodotěsnosti stok
ČSN 73 61 10 Projektování místních komunikací
ČSN 75 59 11 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí
ČSN EN 12056 Vnitřní kanalizace
ČSN 75 67 60 Vnitřní kanalizace
ČSN EN 12566 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel
Zákony a vyhlášky platné v ČR, zejména:
Zák. 274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích
Zák. 254/2001 Sb. Zákon o vodách (Vodní zákon)
Zákon 183/2006 Sb. Stavební zákon v aktuálním znění
Vyhl. 362/2005 Sb. O požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
Vyhl. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci a staveništích
Vyhl. 309/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v pracovněprávních
vztazích


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

Neoficiální stránky obce Kacanovy - kacanovy.cz