Replika roubené stavby na pozemku č. 146/3

Zde naleznete veškeré informace o přípravě projektu stavby repliky roubeného domu pojizerského tipu na pozemku č. 146/3 kú Kacanovy

 Lokalita se nachází cca 3,5 km od Turnova na pozemkové parcele146/3 o velikosti 1245 m2 katastrálního území Kacanovy. Pohled na pozemek  z pohledu  3D na mapy.cz 1url.cz/1t8f2

    

Technická zpráva

a) IDENTIFIKACE STAVBY

1.1 Základní údaje o investorovi Michal Konvička Víta Nejedlého 1547/3 130 00 Praha 3 – Žižkov

1.2 Základní údaje o zpracovateli dokumentace Ing. Jiří Zimmel Kovanecká 2116/26 190 00 Praha 9 I.Č. 45012822 Tel: 602848541 Autorizovaný inženýr ČKAIT 0008462 obor IP00

1.3 Základní charakteristika stavby a její účel

1.3.1 Název stavby Novostavba rodinného domu na parcele č. 146/3, Kacanovy

1.3.2 Druh stavby Stavba pro bydlení, stavba trvalá.

1.3.3 Účel stavby Účelem stavby je stavba domu určená pro rodinné bydlení

1.3.4 Místo stavby Kacanovy, č.p. 146/3, kú Kacanovy

1.3.5 Základní údaje o stavbě

a/ Základní údaje
- jedná se o novou stavbu
- učel úžívání – rodinné bydlení
- jedná se o stavbu trvalou
- vzhledem k charakteru stavby se nepožadují požadavky na bezbariérové užívání stavby
- výjimky a úlevová řešení nejsou požadována
 
b/ Navrhované kapacity stavby
Plocha pozemku č.p. 146/3 1245 m2, zastavěná plocha objektu 114,4 m2, zpevněné plochy s dlažbou 90,6 m2, zpevněné travnaté plochy 45,0 m2, celkem zastavěná plocha a zpevněné plochy 250 m2 (20,9%), obestavěný prostor 877,8 m3, počet bytových jednotek 1 bj, počet osob 4 osoby, obytná podlahová plocha 200,0 m2
 
c/ Základní bilance stavby
Instalovaný příkon 32,5 kW, soudobý příkon 21,2 kW, hlavní jištění před elektroměrem 3x32A, roční spotřeba tepla 27,8 MWh/rok, třída energetické náročnosti budovy C, roční spotřeba studené vody 139,8 m3/rok.

b) ÚDAJE O ÚZEMÍ A STAVEBNÍM POZEMKU

Pozemek je orientovaný ve směru J-S a nachází se v katastrálním území obce Kacanovy v okrese Semily, nedaleko od Turnova v CHKO Český ráj. Na parcele není žádná stávající stavba. Pozemek je z větší části mírně svažitý ve směru V-Z. Pozemek je v majetku stavebníka. Odtokové poměry jsou jednoduché, v blízkosti není žádná vodoteč, srážkové vody zasakují na pozemku.

c) NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ

Architektonické řešení

Stavba vychází z tradiční architektury roubených staveb v oblasti jizerského regionu. Objekt je obdélníkového tvaru, delší stranou je natočen k místní přístupové komunikaci na východní straně pozemku. Stavba je řešena jako dvoupodlažní, částečně podsklepená. Přízemí je kombinací zděné části s omítkou a odskočené zděné části s dřevěným obkladem, tzv. falešného roubení. Podkroví je navrženo celé zděné s dřevěným obkladem. Sokl je navržen z pískovcového obkladu, imitující tradiční kvádry. Střecha má sedlový tvar, má sklon 42°, a je asymetricky osazená na dům. Na každé straně objektu je osazen podlouhlý vikýř se střechou ve sklonu 20°. Jako střešní krytina je navržen umělý šindel. Na straně do zahrady bude provedena terasa se soklem z pískovcového obkladu. Zastřešení terasy bude částečné, jako střešní krytina je plechová krytina v kombinaci s polykarbonátem z důvodu prosvětlení.
Materiálové řešení – sokl z pískovcového obkladu jako imitace kvádrů, dřevěný obklad jako falešné roubení, omítka bílá nepravidelná, okna dřevěná, střešní krytina umělý šindel.

Stavebně technické a konstrukční řešení

Konstrukční systém domu je stěnový. Objekt je částečně podsklepený. Založení suterénu, jeho stěny strop a schodiště budou provedeny jako železobetonové konstrukce. Nosné konstrukce nadzemní části jsou navrženy z cihelných bloků. Obvodové stěny tloušťky 400mm, štítové a vnitřní nosné stěny tloušťky 250mm. Obvodové stěny jsou v části obývacího pokoje uskočeny pro provedení dřevěného obkladu. U štítových stěn podkroví se provede zateplení + dřevěný obklad. Stropní konstrukce nad částí s venkovní omítkou bude systémová s keramickými vložkami, nad částí s obývacím pokojem dřevěný trámový strop, doplněný drásanými prkny z interiérové strany. Příčky v přízemí budou vyzděny z cihelných příčkovek, příčky v podkroví budou sádrokartonové. Krov je navržen jako klasický dřevěný vaznicový, s viditelnými prvky v interiéru. Tyto prvky jsou opět doplněny drásanými prkny jako podbití pod střešní izolaci. Toto řešení umožňuje navržená nadkrokevní izolace.

Napojení na technickou infrastrukturu

Napojení objektu na obecní vodovod a na elektrickou energii bude plánovanými přípojkami. Předpokládaná pozice je zobrazená na situačním výkresu. Likvidace splaškových vod bude domovní čističkou odpadních vod se vsakováním do podloží. Likvidace dešťových vod je navrženo zasakováním na pozemku investora. Dopravní napojení bude z místní komunikace, která se nachází východně od navrhovaného objektu. Hlavním zdrojem vytápění je navržen elektrický kotel, jako doplňkový zdroj kamna s výměníkem, umístěná v obývacím pokoji. V přízemí je navrženo podlahové vytápění, v podkroví radiátory, které budou v designu replik. 

NAVRHOVANÁ SITUACE

  

POHLEDOVÁ STUDIE NA NOVÝ DUM

 

 

VNITŘNÍ USPOŘÁDÁNÍ A ŘEZY STAVBOU

    

  

DALŠÍ POHLEDY NA BUDOUCÍ STAVBU

  

NÁVRHY INTERIERU

  

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH VOD - SITUACE

NOVĚ BUDOVANÉ PŘÍPOJKY K POZEMKU

 


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2024

Neoficiální stránky obce Kacanovy - kacanovy.cz